White Mountains, New Hampshire. Foliage. 

White Mountains, New Hampshire. Foliage.