Zen Temple of Ginkaku-ji. Temple of the Silver Pavilion. Kyoto, Japan.

Zen Temple of Ginkaku-ji. Temple of the Silver Pavilion. Kyoto, Japan.