Novoslobodskaya Station, Moscow, Russia.

Novoslobodskaya Station, Moscow, Russia.