Zen Garden. Silver Pavilion (Ginkaku-ji). Kyoto, Japan.

Zen Garden. Silver Pavilion (Ginkaku-ji). Kyoto, Japan.